Privacyverklaring.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd.
De Stichting Inzet reddingshond Nederland streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens:
Door het gebruik van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
 • Naam, adres, woonplaats gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Naam van uw hond;
 • Betalingsgegevens;
 • Chipnummer van uw hond;
 • Pasfoto's van u en/of uw hond;
 • De door u behaalde kwalificaties;
 • Uw VOG. (Verklaring Omtrent Gedrag);
 • De naam van uw organisatie.
Grondslag voor gegevensverwerking:
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken van da SIN, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking:
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het inschrijven voor- en afnemen van een examen;
 • Het vermelden van een team op de inzetlijst;
 • Het oproepen van een team ten behoeve van een inzet;
 • het voeren van de financiële administratie;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen:
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen:
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Tevens is binnen de SIN een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks):
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten:
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan secretaris@rescuedogs.nl
Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens:
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens:
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 • Stichting Inzet reddingshond Nederland.
 • E-mail: info@rescuedogs.nl
 • Adres: Steurstraat 16, 4285 XG Woudrichem.


 • © 2018 Stichting Inzet reddingshond Nederland.


Privacyverklaring © 2016-2022 SIN links KvK 41114723